Abonnementsvilkår for ZIMAONE WORKPLACE

Kolding, 1. maj 2021
Disse abonnementsvilkår er gældende for ZIMAONE WORKPLACE Platformen, herefter kaldet applikationen, v. ZimaOne Danmark ApS, herefter kaldet Leverandøren.


 1. LOVLIGHED FOR INDGÅELSE AF AFTALE
Det forudsættes at kunden er myndig til at tegne abonnement hos Leverandøren og har juridisk rettighed til at indgå en aftale for kunden.


 1. ABONNEMENT
Abonnementet løber fra aftalens tegning og minimum 12 måneder frem, medmindre andet er aftalt, og forlænges herefter automatisk til ny abonnementsperiode af samme varighed.

Abonnementer forud faktureres 12 måneder frem, medmindre andet er aftalt.
 1. Ved opgradering af services, nye brugere, moduler, funktioner og lignende betalte opgraderinger og tilføjelser, betales der efter den til enhver tid gældende prisliste. For opgraderinger betales forud frem til udgangen af en betalt periode, hvorefter disse opgraderinger betales sammen med fornyelser af den sædvanlige og tidligere abonnementsbetaling.
 2. Ved nedgradering af services, brugere, moduler, funktioner og allerede betalte services er der ingen refunderinger medmindre andet er aftalt. Disse nedgraderinger vil første effektueres prismæssigt ved næste abonnementsperiode.
 3. Ved køb og tilkøb af brugere, er minimumsantallet 5 bruger pakker. Det betyder at køb af brugere kommer i grupper af 5 brugere. Således antallet købes efter 5, 10, 15, 20, 25 osv. brugere antal.
Overtrædelse af abonnementsvilkårene vil blive betragtet som misbrug af Leverandørens ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af et abonnement. Leverandøren er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug. Ønsker Leverandøren at opsige et abonnement uden brud på de generelle regler, kan dette ske med 90 dages skriftligt varsel, hvor restance svarende til den resterende abonnementsperiode tilbagebetales til kunden.


 1. PRØVEPERIODE
Der gives til kunden en gratis og uforpligtende prøveperiode på et x antal dage, alt efter hvilken kampagne kunden har gjort brug af. Ved en gratis prøveperiode vil der i Applikationens top-bar kunne ses x antal dage prøveperioden varer. En prøveperiode betyder at der ingen forpligtelser er til et køb efter prøveperiodens udløb. Prøveperiode betyder at kunden kan teste og evaluere Applikationens funktioner, indhold og moduler i den angivne periode.


 1. OPSIGELSE
Et abonnement kan opsiges skriftlig, via e-mail eller brev, og kan opsiges til udgangen af en abonnementsperiode. En opsigelse er kun gyldig med bekræftelse fra Leverandøren. Opsigelse skal være Leverandøren i hænde og bekræftet inden udløbet af abonnementsperioden, så det anbefales at indsende en sådan min. 30 dage før udløbet af abonnementsperioden.
 1. BETALINGSBETINGELSER
Alle fakturaer fremsendes elektronisk via e-mail eller EAN, til den af kunden oplyste e-mailadresse eller EAN-adresse. Betalingsbetingelserne er 14 dage efter fakturadatoen. Ved for sen betaling fremsendes 1. Rykker, til betaling efter senest 5 dage, hvorefter 2. Rykker fremsendes med et gebyr på kr. 125, til betaling ligeledes efter 5 dage. Efter udløbet af betalingsfristen for 2. Rykker, spærres adgangen til applikationen. Adgangen vil blive genåbnet igen efter modtagelse af alle forfaldne faktura(er) og eventuelle rykkergebyr(er).
 1. ANSVAR
Det er kundens eget ansvar at lovligheden af det på Leverandøren servere lagrede materiale følger Dansk og EU lovgivning, samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet. Leverandøren er alene ansvarlig for fejl eller forsømmelser iht. dansk og EU rets almindelige regler for tab, dog ikke for fejl i applikationer, systemnedbrud, uvedkommendes adgang, følgeskader, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Uanset ovenstående er Leverandøren ansvar, til en hver tid beløbsmæssigt begrænset til kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, og i alle tilfælde maksimalt til kr. 10.000. Leverandøren er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder selv om Leverandøren er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Leverandørens funktioner. Der henvises endvidere til Databehandleraftalen.
 1. BACKUP AF DATA
Backup af kunde data foretages flere gange i døgnet og er opdelt i 2 kategorier, henholdsvis database backup og backup af fysiske filer og dokumenter der uploades til serverne. For kategori 1, som omfatter databaser som indeholder daglige data, foretages backup af disse hvert 240. minut døgnet rundt. For kategori 2, de fysiske filer og dokumenter der uploades til serverne, foretages backup af disse hvert 24. time (døgn).
 1. DATASIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED
Leverandøren opbevarer kundens data 90 dage efter abonnementets ophør, hvorefter de slettes fra Leverandøren serverer. Efter endt abonnementsperiode i henhold til ovenstående, har Leverandøren forpligtelse til at slette og destruere alle data, efter udløbet af opbevaringsperioden. Leverandøren har forpligtelse til at udlevere data som er uploadet og leveret af kunden ind i systemet til enhver tid, dog maks. 90 dage efter abonnementets ophør. Leverandøren kan debitere kunden et vederlag for denne service, hvis ingen anden aftale er indgået. Skyldtes den manglende dataadgang manglende betaling fra kundes side, vil data alene blive udleveret mod forudbetaling af forventet arbejdstid i henhold til ovenstående, samt betaling for tidligere forfaldne faktura(er) og rykkergebyr(er). Ved konkurs har konkursboet forpligtelse til at udlevere data til kunden.

Der henvises i øvrigt til vores generelle SLA aftale pkt. 11.
 1. FORTROLIGHED
Der henvises til Leverandørens databehandleraftale.
 1. UDVIKLING
Leverandøren forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere funktioner og moduler i applikationen. Under opdateringer kan der forekomme forstyrrelser og afbrydelser af anvendelsen af systemet, hvilket dog vil forsøges mindsket mest muligt, ligesom større opdateringen vil ske i tidsrummet uden for normal arbejdstid i Danmark. For nærmere beskrivelse af drift- og oppetid, service vinduer m.m., henvises til vores generelle SLA aftale pkt. 11.
 1. SLA AFTALE (Service Level Agreement)
I det følgende punkt omtales SLA aftalens indhold.


 1. DEFINATION AF LEVERANCENS ÅBNINGSTIDER
Som udgangspunkt er Applikationens åbningstid 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Leverandøren arbejder dog efter følgende primære åbningstider på Applikationen, de tilhørende leverancer, herunder også adgangen til Applikationen.

Den primær åbningstid for Applikationen er: Hverdage (man-fre) er åbningstiden fra kl. 06.00 til 23.00. I dette tidsrum henvises til pkt. B for leverance af cloudydelsen.

Den sekundære åbningstid for Applikationen er: På lørdage, søndage, helligdage og tid udenfor den primære åbningstid, kan der accepteres nedsat drift af leverancer hvis dette skyldes planlagte eller ikke planlagte opdateringer, forbedringer af produktet og indholdet, forbedringer af infrastruktur både hos egen eller eksterne leverandører.


 1. OPPETID
Der gives oppetid på 99,5%. Denne oppetid er beregnet på det fulde antal timer om året og er beregnet ud fra den primære åbningstid som ovenfor defineret (se pkt. A) og altså ikke 24 timer i døgnet 365 dage om året.


 1. RESPONS TID
Der gives følgende respons tid på driftsmæssige henvendelser hvor driften og/eller adgangen til Applikationen ikke er tilgængelig eller forstyrret.

Indenfor primær åbningstid (se pkt. A) er responsen garanteret til reaktion indenfor 60 minutter og med igangsætning af udbedring indenfor maksimalt 90 minutter. Udenfor den primære åbningstid er reaktionstid maksimalt 120 minutter og med igangsætning af udbedring til 180 minutter.

Naturligvis vil leverandøren til enhver tid være samarbejdsvillig til at få løst alle problemstillinger så hurtigt som overhovedet muligt så leverancer kan tilgås og komme tilbage til normal drift igen.


 1. SUPPORT OG LEVERANDØR KONTAKT ÅBNINGSTIDER
Leverandørens telefon åbningstider er alle hverdage fra 08.00 til 17.00. Udenfor åbningstider og weekend, kan henvendelse ske på support@zimaone.dk

 
 1. PRISÆNDRINGER
Leverandøren forbeholder sig ret til prisstigninger iht. generelle prisudviklinger i markedet samt stigninger i nettoprisindekset, samt ændringer i pakker, indhold, funktioner og moduler.
 1. COPYRIGHT OG SOFTWARE RETTIGHEDER
Alle ophavsrettigheder til softwaren tilhører fuld og helt ZimaOne Danmark ApS.
 1. DATABEHANDLERAFTALE
En sådan kan rekvireres hos Leverandøren.
 1. TVISTER
Enhver tvist, der måtte udspringe af aftalen, skal anlægges ved byretten i Kolding som første instans.


 1. JURIDISK LEVERANDØR OG ANSVARLIGE FOR SOFTWARE OG LEVERANCER
ZimaOne Danmark ApS
Juridisk navn: Datanet Cloud Solutions ApS
Olaf Ryesgade 7K
6000 Kolding
CVR: 33761198